Umowa nr RPSW.07.04.00-26-0076/18-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.07.04.00-26-0076/18
pn.: „Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej: Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020