Obiady serwowane na stołówce skomponowane są przez dietetyka zgodnie z zaleceniami Karty Żywienia i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki w szkole są zbilansowane i urozmaicone, aby mogły wspierać prawidłowe funkcjonowanie i rozwój organizmu oraz odpowiadać na zapotrzebowanie dzieci na składniki mineralne i energię, a także zapobiegać występowaniu u nich niedoborów składników odżywczych.

W skład obiadu wchodzą:

null

zupa

null

drugie danie

null

deser

Koszt obiadu dla ucznia wynosi 14 zł.

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Wpłaty za posiłki należy dokonać do 10 każdego miesiąca. Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustala i podaje do wiadomości pracownik szkoły.

W przypadku nieobecności ucznia, rodzicom przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, pod warunkiem zgłoszenia absencji dziecka najpóźniej do godziny 9.00 w dniu nieobecności pod numerami telefonów: 41 368-66-61, 662-364-331, poprzez e-mail: kontakt@akademickasp.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic. Wychowawca odwołuje obiady tylko wtedy, gdy klasa jedzie na wycieczkę.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe:

Akademicka Szkoła Podstawowa

ul. Staffa 7, 25-410 Kielce

nr konta 54 1940 1076 3106 3919 0004 0000

/w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata/