Odkryj Akademicką

Terminy spotkań z rodzicami zostaną podane wkrótce.

Jeśli szukasz szkoły dla swojego dziecka i zastanawiasz się czy jesteśmy stworzeni właśnie dla Ciebie przyjdź na spotkanie zabierz swojego malucha i zobaczcie wspólnie jak pracujemy, że nauka to też świetna zabawa.

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów lub zadać dodatkowe pytania prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 41 368-66-61.

Kiedy zapisać dziecko?

 • trwa rekrutacja do pierwszej klasy w  Akademickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023,
 • w trakcie roku szkolnego można zapisać dziecko do naszej szkoły (rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc w klasie)

Wielkość klas

Akademicka Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci:

 • sześcio- i siedmioletnie do klas pierwszych,
 • do istniejących klas w formie rekrutacji uzupełniającej.

Zgodnie ze Statutem liczba dzieci w klasie nie może przekroczyć 20 (w uzasadnionych przypadkach w sytuacji braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową).
Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Warunki kwalifikacji

 • Proces rekrutacji rozpoczyna się od zgłoszenia przyjmowanego na podstawie Karty zgłoszenia złożonej osobiście w sekretariacie szkoły w Kielcach przy ul. Staffa 7 lub przesłanej na adres: kontakt@akademickasp.pl
 • Na podstawie Karty zgłoszenia organizowana jest w terminie ustalonym z rodzicami/ opiekunami prawnymi rozmowa, podczas której nauczyciel ASP diagnozuje dziecko, które ma zostać przyjęte do szkoły. Podczas diagnozy sprawdzany jest stopień gotowości szkolnej, a także możliwość występowania u dziecka specjalnych potrzeb edukacyjnych. Z przeprowadzeniem rozmowy związana jest opłata rekrutacyjna.
 • Na podstawie przeprowadzonej diagnozy dyrektor może zdecydować o nieprzyjęciu ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania. Szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • O kolejności prowadzenia rozmów diagnozujących decyduje czas przedłożenia Karty zgłoszenia.
 • Szkoła nie posiada własnego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice/ opiekunowie prawni, godzą się na podpisanie umowy cywilnoprawnej, która określa warunki prowadzonej edukacji i wysokość opłat za nauczanie.
 • Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o nauczaniu zawieranej pomiędzy rodzicami/ opiekunami prawnymi, a dyrektorem szkoły.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia do ASP Opinii o gotowości szkolnej sporządzonej przez placówkę przygotowania przedszkolnego lub publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, dotyczącej psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego).
 • W przypadku rekrutacji do klas starszych przed podpisaniem umowy o nauczanie należy przedstawić świadectwo ukończenia klasy (z roku poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja), a także Opinię lub Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (jeśli takie dokumenty zostały wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną). Podczas rozmowy diagnozującej sprawdzana jest znajomość języków obcych i występowanie różnic programowych w dotychczasowej edukacji.

Zasady rekrutacji

 • zapisy są przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, w Kielcach przy ul. Staffa 7,
 • przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły,
 • dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.
 • szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie,
 • w chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Wymagane dokumenty

 • Karta Zgłoszenia Dziecka – do pobrania na stronie,
 • świadectwo ukończenia przygotowania przedszkolnego (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym),
 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci 6-letnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego).

Opłaty

 • Opłata rekrutacyjna wynosi 50,00 PLN.
 • Opłata wpisowa – płatna jednorazowo – wynosi dla ucznia przyjmowanego do szkoły 500,00 PLN. Wpisowe nie jest zwracane w przypadku wypowiedzenia umowy. Brak opłaty powoduje anulowanie umowy
 • Czesne za nauczanie dziecka wynosi 640,00 PLN, płatne przez 11 miesięcy od września do lipca. W ramach powyższej opłaty Akademicka Szkoła Podstawowa zapewnia:
  • realizację podstawy programowej w bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów środowisku;
  • stały plan zajęć w trybie jednozmianowym z lekcjami rozpoczynającymi się codziennie o godz. 8.00 rano;
  • opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów od godz. 7.00 do godz. 17.30;
  • rozszerzony program nauki języka angielskiego, obejmujący od klasy I przynajmniej 5 godzin zajęć tygodniowo (od klasy VI 6 godzin w tygodniu);
  • przygotowanie w ramach zajęć języka angielskiego do zewnętrznych egzaminów Cambridge Exams, realizowanych przez ASP jako Addvantage Partner of British Council;
  • przygotowanie do egzaminu First Certificate na koniec klasy VIII;
  • rozszerzony program nauki języka niemieckiego, obejmujący od klasy IV przynajmniej 2 godziny zajęć tygodniowo;
  • podstawy nauki języka hiszpańskiego dla chętnych, obejmujące od klasy IV 1 godzinę zajęć w tygodniu;
  • naukę pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego, obejmującą 1 godzinę zajęć tygodniowo na krytej pływalni w klasach I-VIII z dowozem uczniów na basen i z powrotem;
  • naukę gry w szachy dla każdego ucznia klasy I i rozwijanie umiejętności szachowych na zajęciach dodatkowych w klasach II-IV;
  • zajęcia z etyki dla każdego ucznia w klasach I-VIII w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  • zajęcia wychowania fizycznego w pełnowymiarowej hali sportowej dla klas IV-VIII w wymiarze 2 godzin zajęć w tygodniu z dowozem uczniów do hali i z powrotem;
  • zróżnicowany wybór zajęć dodatkowych o charakterze ogólnorozwojowym w klasach I-III bez dodatkowych opłat, obejmujący m.in. Akademię Kreatywności, akrobatykę, chór, karate, programowanie i robotykę czy zajęcia teatralne;
  • zajęcia wspomagające i rozwijające z najważniejszych przedmiotów dla wszystkich uczniów klas IV-VIII;
  • ogólnorozwojowe zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VIII, obejmujące m.in Akademię Natury, chór, programowanie i robotykę czy zajęcia teatralne;
  • przygotowanie do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty od klasy VI;
  • przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty w ramach zajęć podstawowych i dodatkowych, obejmujących 1 dodatkową godzinę języka polskiego w klasie VIII oraz 1 dodatkową godzinę matematyki od klasy VII;
  • profilowane zajęcia dodatkowe dla każdego z pięciu przedmiotów egzaminacyjnych (biologii, chemii, fizyki, geografii i historii) w wymiarze 2 godzin zajęć dodatkowych tygodniowo (od II semestru VII klasy);
  • zajęcia Letniej Szkoły w lipcu bez dodatkowych opłat dla wszystkich uczniów.
 • Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze:

Credit Agricole Bank Polska SA 56 1940 1076 3106 3919 0000 0000

 • W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka wraz z dopiskiem czego dotyczy przelew

Kogo rektutujemy

 • Przy rekrutacji do klasy I pod uwagę brane są dzieci, które w roku rozpoczęcia edukacji kończą 6 lub 7 rok życia.
 • Przy rekrutacji uzupełniającej do klas starszych (w miarę dostępności miejsc) pod uwagę brane są dzieci tego samego rocznika co uczniowie klasy, do której prowadzona jest rekrutacja.
 • Zgodnie ze Statutem ASP liczba uczniów w klasie nie może przekraczać 20 osób.
 • W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w klasie tworzona jest lista rezerwowa. O jej kolejności decyduje data dostarczenia Karty zgłoszenia oraz pozytywny wynik rozmowy diagnozującej.

Masz jakieś pytania?

Wypełnij formularz poniżej a my odpowiemy i rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Twoje Pytanie: