Akademicka Szkoła Podstawowa to kameralna szkoła, w której nikt nie jest anonimowy. W trosce o dobro i bezpieczeństwo naszych uczniów w naszej placówce działa elektroniczny system zabezpieczający wejście. Dzieci odbierane są wyłącznie przez rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę podczas zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych, w trakcie pobytu na świetlicy, na przerwach, podczas wycieczek i wyjść. Bezpieczeństwo gwarantują dyżury nauczycieli i obecność pracowników obsługi szkoły.

Od 2 września 2020 r. obowiązuje w szkole procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Zobacz: ASP. Zasady bezpieczeństwa

Nieustannie monitorujemy stan techniczny budynku szkoły, regularnie przeprowadzamy prace porządkowe, konserwacyjne i remontowe. Wszystkie urządzenia utrzymane są w nienagannej czystości. Aby zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i zabawy, w pomieszczeniach kontrolujemy temperaturę. Nauczyciele Akademickiej Szkoły Podstawowej na bieżąco zapoznawani są z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz uwrażliwiani na kwestie bezpieczeństwa od strony technicznej – ich obowiązek stanowi systematyczna kontrola stanu pracowni i przyrządów wykorzystywanych podczas zajęć.

W ASP prowadzimy profilaktykę dotyczącą bezpieczeństwa. Regularnie podejmujemy działania edukacyjne, mające na celu uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. Poszerzamy wiedzę uczniów z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz udzielania pierwszej pomocy, prowadzimy spotkania z pracownikami służb mundurowych i ratownikami medycznymi. Szczególną uwagę poświęcamy również uświadomieniu uczniom zagrożeń płynących z internetu i nauczeniu ich korzystania z niego w sposób odpowiedzialny. Sami natomiast zabezpieczamy uczniów przed dostępem do treści mogących zagrażać ich rozwojowi.

Przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego dzieci, poprzez przyjazne i podmiotowe traktowanie uczniów, akceptowanie ich indywidualności, oferowanie im pomocy i wsparcia ze strony pedagogów i pracowników obsługi szkoły, pomoc w budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych, uczenie zasad współdziałania w grupie, krzewienie atmosfery życzliwości i tolerancji, naukę sposobów radzenia sobie w problematycznych sytuacjach, uświadamianie konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań.

W edukacji związanej z bezpieczeństwem uczniów ważna jest dla nas stała współpraca z rodzicami, informowanie ich o wszelkich problemach i trudnościach dziecka, a także pomoc w problemach wychowawczych. Prowadzimy ponadto ścisłą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a w sytuacjach trudnych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz dyrekcji.