W ramach realizowanego projektu dig IT. Akademicka Szkoła Podstawowa w cyfrowym świecie”  współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK

ogłaszamy konkurs na plakat ” Stop cyberprzemocy”.